شرایط عمومی بازدید

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان به منظور آشنایی دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی و نیز عموم همشهریان عزیز با صنعت لبنیات و ترویج فرهنگ صحیح مصرف شیر و فرآورده های شیری، برنامه بازدیدهای خود را بشرح ذیل اعلام می دارد:


۱٫ برنامه بازدیدها فقط در روزهای : یک شنبه و چهارشنبه هر هفته می باشد.

۲٫ بازدید در روزهای مذکور در دو گروه صورت می پذیرد که گروه اول از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ و گروه دوم از ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲:۱۵ برنامه بازدید را بعمل خواهند آورد .

۳٫ ارسال معرفی نامه از دانشگاه/مدرسه قبل از بازدید توسط مسئول گروه بازدید کننده الزامی است.

۴٫ به هنگام بازدید از شرکت رعایت موارد ایمنی و زیست محیطی که در تابلوی ورودی شرکت نصب شده است الزامی می باشد.

۵٫ فیلمبرداری و عکسبرداری با دوربین و موبایل ممنوع می باشد.

۶٫ تقاضای بازدید بایستی حداقل ۱۵ روز قبل از زمان درخواستی اعلام گردد.

۷٫ در صورت تغییر و یا لغو برنامه، مسئول گروه می بایست یک هفته قبل از زمان بازدید، مراتب را به مسئول روابط عمومی شرکت اعلام نماید.

تذکر: ثبت و پذیرش کلیه بازدید ها، تنها از طریق سایت شرکت امکان پذیر می باشد.