مناقصه ها

مرداد ۱۵, ۱۴۰۱

برگ شرایط مناقصه خرید انواع نی نوش مناقصه شماره ۰۷/۱

نی نوش ۱
مرداد ۱۵, ۱۴۰۱

برگ شرایط مناقصه خرید انواع لیبل PVC مناقصه شماره ۰۹ /۱

لیبل – سربرگ
مرداد ۱۵, ۱۴۰۱

برگ شرایط مناقصه خرید ۰۰۰ /۵۰ کیلو گرم کره گیاهی ۱۴۰۱ /۱۲ ش

کره گیاهی – سربرگ
مرداد ۱۵, ۱۴۰۱

برگ شرایط مناقصه خرید ۰۰۰ /۷۰۰ عدد کارتن شیرینگ شیر و خامه ۲۰۰ سی سی اسلیم ۱۴۰۱ /۱۱ شمار

کارتن شیر و خامه- سربرگ