دریافت لوح و تندیس واحد نمونه استاندارد ۱۳۹۷ توسط شرکت شیر پگاه همدان