کسب عنوان رتبه اول شرکت های فروش صنایع شیر ایران توسط شرکت بازار گستر پگاه همدان۹۷