میسر نگرددبه کس این سعادت به کعبه ولادت به مسجد شهادت