معرفی آزمایشگاه شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان

آزمایشگاه شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در سال ۱۳۵۴ پایه گذاری و از سال ۱۳۶۴ فعالیت خود را رسماً به منظور کنترل مواد اولیه و محصولات تولیدی ( شیر و انواع فرآورده های شیری ) آغاز نمود. این آزمایشگاه از سال ۱۳۸۶ به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد فعالیت نموده و جهت جلب رضایت مشتریان داخلی و خارجی، در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه ( مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/ IEC 17025 ) از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران ( سازمان ملی استاندارد ایران ) گردید.

آزمایشگاه شرکت با در اختیار داشتن پرسنل مجرب و متخصص، دارای سه بخش الف) آزمایشگاه میکروبی ب) آزمایشگاه شیمیایی ج) آزمایشگاه شیر خام ، در فضایی به مساحت ۱۹۰ متر مربع در حال فعالیت می باشد.

در راستای استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه از مجموع امکانات شامل نیروی انسانی، فضا، ابزار، تجهیزات و دستگاه ها بر اساس روش ها و استانداردهای ملی، جهت بهبود کارایی و اثر بخشی در واحد مربوطه استفاده می شود. از آنجاییکه آزمایشگاه این شرکت یکی از مجهزترین آزمایشگاه های لبنی در سطح استان بوده، با بهره مندی از دستگاه های پیشرفته، به عنوان یکی از معتبر ترین مراجع انجام آزمون های مرتبط با شیر خام و محصولات پاستوریزه، استریل و پنیر UF بر اساس استاندارد های بین المللی و ملی می باشد. لذا آزمایشگاه این شرکت آمادگی خود را جهت ارائه خدمات در دامنه تعریف شده برای کلیه شرکت های لبنی اعلام می دارد.

دامنه کاربرد فعالیت های تأیید صلاحیت شده در آزمایشگاه پگاه همدان :

آزمایشگاه میکروبیولوژی

عنوان آزمون

محدوده کاربرد

مرجع

شمارش کلی میکروارگانیسم ها در دمای ۳۰ درجه سلسیوس

شیرپاستوریزه – شیر فرادما- خامه

ISIRI 5484

شمارش کلیفرم ها به روش شمارش کلنی

شیرپاستوریزه- ماست- دوغ- پنیر

ISIRI 5486۱

شمارش کپک هاو مخمر ها در دمای ۲۵ درجه سلسیوس

ماست- دوغ- پنیر

ISIRI 10154

شمارش کلیفرم ها به روش MPN

شیر پاستوریزه – ماست – دوغ- پنیر

ISIRI 5486۲

آزمایشگاه شیمیایی

عنوان آزمون

محدوده کاربرد

مرجع

تعیین اسیدیته برحسب اسیدلاکتیک

شیرپاستوریزه- شیر استریل- ماست- دوغ- پنیر- خامه

ISIRI 2852

تعیین pH

شیرپاستوریزه- شیر استریل – ماست- دوغ- پنیر- خامه

ISIRI 2852

تعیین وزن مخصوص شیر (روش لاکتو دانسی متر)

شیر پاستوریزه- شیر استریل

ISIRI 638

تعیین ماده خشک

شیرپاستوریزه- شیر استریل- دوغ

ISIRI 637

ماست- پنیر

W-LB-11

تعیین مقدار کلرور (اندازه گیری نمک)

پنیر

ISIRI 1809

دوغ

ISIRI 694

پنیر- دوغ

W-LB-42

اندازه گیری چربی شیر (روش ژربر)

شیر پاستوریزه- شیر استریل- دوغ

ISIRI 384

ماست

ISIRI 695

دامنه کاربرد سایر فعالیت های آزمایشگاه پگاه همدان :

آزمایشگاه میکروبیولوژی

عنوان آزمون

محدوده کاربرد

مرجع

شمارش اشریشیاکلی

شیر پاستوریزه- ماست- دوغ- پنیر

ISIRI 5235

شمارشاستافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت

ماست- دوغ- پنیر

ISIRI 6806

آزمایشگاه شیمیایی

عنوان آزمون

محدوده کاربرد

مرجع

شناسایی فعالیت فسفاتاز

شیر پاستوریزه

ISIRI 8780

تعیین مقدار پروتئین

ماست- پنیر- کشک

ISIRI 639

نقطه انجماد به روش مرجع کریوسکوپ

شیر پاستوریزه- شیر فرادما

ISIRI 12502

تست الکل

شیر خام- شیر فرادما

ISIRI 164

اندازه در صد ساکارز

شیر طعم دار پاستوریزه- شیر طعم دار فرادما

ISIRI 2450

روش اندازه گیری کفایت همگن کردن شیر

شیر پاستوریزه- شیر فرادما

ISIRI 4049