مصاحبه واحد خبر صدا و سیمای مرکز همدان با مدیرعامل محترم شرکت شیر پگاه همدان جناب آقای دکتر دوستی

مصاحبه واحد خبر صدا و سیمای مرکز همدان با مدیرعامل محترم شرکت شیر پگاه همدان جناب آقای دکتر دوستی

مصاحبه واحد خبر صدا و سیمای مرکز همدان با مدیرعامل محترم شرکت شیر پگاه همدان جناب آقای دکتر دوستی