دریافت هفتمین لوح تقدیر و نشان ایمنی و سلامت سیب سبز 🍏توسط شرکت شیر پگاه همدان ۹۷

دریافت هفتمین لوح تقدیر و نشان ایمنی و سلامت سیب سبز 🍏توسط شرکت شیر پگاه همدان ۹۷

دریافت هفتمین لوح تقدیر و نشان ایمنی و سلامت سیب سبز 🍏توسط شرکت شیر پگاه همدان ۹۷