دریافت لوح و تندیس واحد صنعتی برتر توسط شرکت شیر پگاه همدان ۹۷