تمدید و ارتقای همزمان پنج سیستم مدیریتی توسط شرکت شیر پگاه همدان زیر نظر شرکتIMQ ایتالیا

تمدید و ارتقای همزمان پنج سیستم مدیریتی توسط شرکت شیر پگاه همدان زیر نظر شرکتIMQ ایتالیا

تمدید و ارتقای همزمان پنج سیستم مدیریتی توسط شرکت شیر پگاه همدان زیر نظر شرکتIMQ ایتالیا


شرکت شیر پگاه همدان دور ورز متوالی مورد ارزیابی و ممیزی از طرف شرکتIMQ ایتالیا قرار گرفت. در این ممیزی 5 سیستم مدیریتی بر اساس چک لیست های استاندارد بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:
1- ارتقاء ویرایش استاندارد ایزو ۹۰۰۱ از ۲۰۰۸ به ۲۰۱۵
۲- ارتقاء ویرایش استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ از ۲۰۰۴ به ۲۰۱۵
۳- ارتقاء ویرایش استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ از ۲۰۰۵ به ۲۰۱5
۴- تمدید استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰
۵- تمدید استاندارد ۱۸۰۰۱