برگ شرایط مناقصه خرید ۰۰۰ /۹۵۰ عدد دایکات شیر و خامه ۲۰۰ سی سی اسلیم شماره ۱۴۰۲/۵