برگ شرایط مناقصه خرید انواع سطل های ای ام ال مناقصه شماره ۱۴۰۲/۷