برگ شرایط مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان ۱۴۰۲/۱