برگ شرایط شرکت در مناقصه خرید یک دستگاه اواپراتور ۱۰ تنی مناقصه شماره ۱۵/۱