برگ شرایط شرکت در تجدید مناقصه خرید دو عدد مخزن آمونیاک ۷۵۰۰ و ۳۵۰۰ لیتری تجدید مناقصه شماره ۱۴/۱۴

برگ شرایط شرکت در تجدید مناقصه خرید دو عدد مخزن آمونیاک ۷۵۰۰ و ۳۵۰۰ لیتری تجدید مناقصه شماره ۱۴/۱۴