بازدید و تبریک سال نو مدیر عامل پگاه همدان در نوروز ۱۴۰۰