انتخاب شرکت شیر پگاه همدان به عنوان واحد نمونه استاندارد ۱۳۹۷