انتخاب جناب آقای دکتر محمود دوستی به عنوان نماینده واحد های نمونه استاندارد جهت سخنرانی در مراسم روز ملی استاندارد

انتخاب جناب آقای دکتر محمود دوستی به عنوان نماینده واحد های نمونه استاندارد جهت سخنرانی در مراسم روز ملی استاندارد

انتخاب جناب آقای دکتر محمود دوستی به عنوان نماینده واحد های نمونه استاندارد جهت سخنرانی در مراسم روز ملی استاندارد