امروز روز جهانی پوکی استخوان است این تیزر تقدیم میشود