ردیفعنوان استانداردشماره استاندارد
101 میکروبیولوژی موادغذایی و خوراک دام ( الزامات کلی )9899
102 ویژگیهای میکروبیولوژی شیر و فراورده های لبنی2406
103 آماده کردن نمونه های مواد غذایی و شمارش میکروارگانیسم های مختلف 2و1- 8923
104 روش جستجو و شمارش کلی فرم در موادغذایی و خوراک دام9263
105 روش شمارش کلی فرم در30 درجه سانتی گراد (بدون تقویت سازی)2 و 1 - 5486
106 روش جامع شناسایی کلی فرم ها- روش بیشترین تعداد احتمالی (MPN)11166
107 شمارش کلی کپک و مخمر در پلیت در دمای25درجه سانتی گراد10154
108 جستجو و شمارش بیشترین تعداد احتمالی اشرشیا کلی در موادغذایی5234
109 روش شمارش میکروارگانیسم های سرماگرا و سرمادوست2629
110 ویژگیهای میکروبیولوژی شیر و فراورده های لبنی5484
111 روش شمارش استافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت3 و 2 و 1 -6806 2406
112 روش شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه 2 و 1 - 2461
113 روش جستجو و شناسایی سالمونلا4413
114 ویژگیهای میکروبیولوژی و بهداشتی پودر کاکائو 3307
115 روشهای آزمون باکتریولوژی آب مصرفی طبیعی و حد مجاز5869
116 شمارش یاخته های پیکری در شیر ، به روش میکروسکوپی1-5028
117 ویژگیهای میکروبیولوژیک فرآورده های شیرینی و قنادی2395
118 ویژگیهای میکروبیولوژی آب آشامیدنی1011
119 شمارش باکتریهای اسیدلاکتیک مزوفیل در 30 درجه سانتی گراد4721
120 ویژگیها و روش های آزمون میکروبیولوژی شکر و قند مایع3544
121 راهنمای کلی روش آماده سازی آزمایه و سوسپانسیون اولیه9415
122 راهنمای عمومی تضمین کیفیت برای آماده سازی محیط کشت1- 8663
123 روش های جامع نمونه برداری از سطوح با استفاده از پلیت تماسی و سوآب4806
124 باکتری های بی هوازی اسپوردار گرمادوست2630
125 شمارش اسپورهای مقاوم به حرارت در شیرخشک13708
126 میکروبیولوژی انواع سبزی5939
127 میکروبیولوژی موادغذایی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری9606
128 روش جستجو و شمارش اشریشیا کلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی2946
201 شیر خام – ویژگیها و روشهای آزمون164
1/201 شیر خام – ویژگیها و روشهای آزمون(اصلاحیه شماره 1)a-164
202 شیر و فرآورده های آن - راهنمای نمونه برداری326
203 آیین کار بهداشتی کارخانجات شیر و فرآورده های آن4629
204 مکان های شیر دوشی – آیین کار5561
205 روش جستجو و اندازه گیری آفلاتوکسین M14925
206 تعیین نقطه انجماد شیر – روش کریوسکوپ3543
207 یاخته های پیکری – روش میکروسکوپی (روش مرجع)1- 5028
208 آیین کار نگهداری و حفاظت شیر پس از دوشش3549
209 انتخاب و تعداد نمونه شیر419
210 تعیین مقدار ازت شیر (روش کجلدال)639
211 تعیین ماده خشک شیر637
212 تعیین روی دوم کاغذ و مقوا1116
213 تعیین وزن مخصوص شیر (روش لاکتودانسیمتر)638
214 شیر پاستوریزه – ویژگی ها و روشهای آزمون93
215 اندازه گیری چربی شیر384
216 روش تعیین اسیدیته کل و pH با تراکم هیدروژن در شیر2852
217 تعیین باقیمانده مواد ضد میکروبی- روش انتشار در ژل10761
218 آزمون فسفاتاز کنترل آنزیمی- پاستوریزاسیون شیر 664
219 شیر خشک - ویژگیها 2012
1/219 شیر خشک – ویژگیها(اصلاحیه شماره 1) 2012-a
2/219 شیر خشک – ویژگیها -
220 تعیین مقدار آب شیر خشک 1450 و 8781
221 تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک (روش مرجع)1 - 2089
222 تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک (روش معمولی) 2 - 2089
223 تعیین ذرات سوخته در شیر خشک2284
224 تعیین مقدار چربی به روش وزن سنجی (روش مرجع)1531
225 تعیین ضریب حلالیت شیر2090
226 تعیین مقدار مس محتوی شیر و فرآورده های آن2196
227 تعیین مقدار آهن شیر2283
228 شیر خشک و فرآورده های خشک شیر – تعیین اندیس نامحلولی5011
229 شناسایی فعالیت فسفاتاز8070
230 اندازه گیری مقدار خاکستر1755
231 اندازه گیری میزان لاکتوز5807
232 تعیین مقدار گلوکز بدست آمده از لاکتوز 1 – 5807
233 اندازه گیری میزان رطوبت 8781
234 آفت کشها 4-63490
235 بیشینه رواداری فلزات سنگین 12968
236 پودر پروتئین تغلیظ شده شیر – ویژگیها و روشهای آزمون 00042
237 شیر فرادما تجاری ( (UHT- ویژگیها و روشهای آزمون 1528
238 ادعاهای تغذیه ای در برچسب گذاری مواد غذایی 4711
239 روش تشخیص ارزیابی میزان احساسی طعم در مواد خوراکی 2442
240 بسته های چند لایه مقوایی با لایه آلومنیوم برای مواد خوراکی 6021
241 اندازه گیری اسید بنزوئیک روش اسپکتروفتومتری 3630
242 کلوچه - ویژگیها و روشهای آزمون 2554
243 شیر طعم دار - ویژگیها و روشهای آزمون 1527
1/243 اصلاحیه شماره 1 شیر طعم دار A-1527
244 بستنی – ویژگیها و روشهای آزمون 2450
1/244 بستنی – ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1) 2450
245 آزمون مقاومت بسته بندی در برابر ریزش آب 1285
246 خامه پاستوریزه و خامه فرادما ( (UHT
247 تعیین نسبت درصد وزنی چربی خامه 1189
248 کره پاستوریزه - ویژگیها و روشهای آزمون 162
249 کره – تعیین میزان رطوبت (روش مرجع) 1- 8389
250 نمونه برداری و روشهای آزمون روغنها و چربیها 493
251 تعیین مقدار چربی روغن کره 1255
252 کره – تعیین میزان نمک 694 و 8978
253 اندازه گیری اسیدیته در روغنها و چربیهای خوراکی 4178
254 اندازه گیری مقدار پراکسید به روش یدومتری 4179
255 اندازه گیری عدد یدی به روش ویجس در روغنها و چربیها 4888
256 اندازه گیری عدد یدی به روش هانوس در روغنها و چربیها 4886
257 آ اندازه گیری سرب در روغنها و چربیها ی خوراکی 4089
258 کروماتوگرافی استرولهای چربی شیر 1631
259 اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله موئینه باز 4887
260 ویژگیهای لفافهای آماده شده با لایه آلومینیوم برای بسته بندی 3115
261 کاغذ موم دار برای بسته بندی – ویژگیها و روش آزمون 1461
262 چربی شیر – اندازه گیری ترکیب اسید 8819
263 چربی شیر – آماده سازی متیل استر اسیده 8818
264 کره گیاهی (مارگارین) - ویژگیها 143
265 پنیر تازه - ویژگیها و روشهای آزمون 6629
266 پنیر – ویژگیهای عمومی 2344
267 پنیر رسیده در آب نمک – ویژگیها و روشهای آزمون 2344-1
268 تعیین مقدار کلرور پنیر (روش مرجع) 1809
269 تعیین مقدار ماده خشک کل (روش مرجع ) 1753
270 تعیین مقدار چربی پنیر و پنیرهای ذوب شده 760
271 پنیر تازه با چربی گیاهی (پنیر تازه آنالوگ) 12736
272 پنیر خامه ای - ویژگیها و روشهای آزمون 5881
273 تعیین مقدار خاکستر پنیرهای ذوب شده 1755
274 شیرو فرآورده های آن – پنیر موزارلا (پنیر پیتزا ) – ویژگیها و روشهای آزمون 4658
275 شیر و فرآورده های آن – پودر پنیر - ویژگیها 5877
276 پنیر و فرآورده های آن – پودر آب پنیر 6959
277 اندازه گیری لاکتوز شیر به روش مرجع 6158
278 ماست – ویژگیها و روشهای آزمون 695
279 انواع ماست طعم دار – ویژگیها و روشهای آزمون 4046
280 ماست – آزمون اندازه گیری اسیدیته کل قابل عیارسنجی به روش پتانسیومتری 5222
281 ماست پروبیوتیک – ویژگیها و روشهای آزمون 11325
282 دوغ ساده – ویژگیها و روشهای آن 2453
283 نوشابه های گازدار – روشهای آزمون شیمیایی 1249
284 شیرهای تخمیری – نوشیدنی کفیر – ویژگیها و روشهای آزمون 11177
285 آبمیوه ها - روشهای آزمون 2685
286 کشک مایع صنعتی- ویژگیها 6127
287 کشک خشک ویژگیها 1188
288 ویژگیهای کشک مایع 2452
289 ویژگیهای کشک بعنوان خوراک دام و طیور 1759