هیئت مدیره

معرفی هیئت مدیره
محمود دوستی : مدیرعامل
محمد حسین معصومی : رئیس هیئت مدیره
علی اعتدادی : عضو هیئت مدیره