معرفی هیئت مدیره

محمود دوستی : مدیرعامل
محمد حسین معصومی : رئیس هیئت مدیره
علی اعتدادی : عضو هیئت مدیره