آدرس :همدان بلوار سردار شهید حسین همدانی - شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان

تلفن : 75 32569171 081

ارسال پیام کوتاه: 30007890

دورنويس : 32569169 081

پست الكترونيك : info.hmd@irandairy.ir